Sample Answers – IELTS Speaking Part 1 (Bài 3)

Spending times alone 1. What do you like to do when you are alone? I enjoy reading a book or a series on Netflix. I tend...

Topics for IELTS Speaking Part 1 (Bài 2)

Art Are you good at art? Do you like art? Did you learn art at school when you were a child? What kind of...

Sample Answers – IELTS Speaking Part 1 (Bài 2)

Art Do you like art? I have a lifelong passion for art since I was a child. Now, Besides the official art class in school,...

Sample Answers – IELTS Speaking Part 1 ( Bài 1)

Work What is your job? I’m currently an English teacher working for Sunrise Vietnam in Hanoi. 2. Is it a popular job in your country? Oh yes!...

Topics for IELTS Speaking Part 1 (Bài 1)

  Work Do you work or study? What is your job? Where do you work? Why did you choose that job? Is it a popular...

IELTS SPEAKING PART 1- NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

IELTS Speaking Part 1 giống như một cuộc nói chuyện làm quen giữa hai người. Vì vậy cứ thoải mái để nói chuyện, càng...

CUỘC THI NÓI TIẾNG ANH 2020 – “TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP...

  Dịch bệnh Covid 19 vừa qua đã có ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống - trong đó phải kể đến sự ảnh hưởng...

Sử dụng đại từ nhân xưng trong IELTS Essays

"Có nên dùng đại từ nhân xưng trong IELTS Essays hay không" là câu hỏi mà rất nhiều thí sinh vẫn trăn trở trong...