Tips giúp viết phần Introduction cho Writing task 1 và task 2

0
4612

ielts-writing-task-1-and-2

Chắc ai cũng có lúc không biết nên viết câu mở đầu cho phần task 1 và đoạn mở đầu cho task 2. Dưới đây là một số tips cho bạn để có thể viết câu mở đầu hay đoạn mở đầu để có thể  đạt điểm cao trong cả phần Writing task 1 và task 2.

Nguyên tắc chung:

 • Bạn nên viết ngắn và đơn giản vì phần ‘main body paragraph’ quan trọng hơn chiếm nhiều điểm hơn.
 • Không nên viết các câu quá dài hoặc quá phức tạp cho phần mở đầu của cả Task 1 và Task 2
 • Và bạn không nên dành quá nhiều thời gian vào việc viết câu mở đầu hay đoạn mở đầu.
 1. Cho câu mở đầu của Writing Task 1:
 • Công thức cho việc viết câu mở đầu cho phần này là viết lại câu hỏi
 • Viết lại đề bài bằng ngôn ngữ của chính bạn thay đổi một số từ trong đó.
 • Không nên chép nguyên lại hoàn toàn các từ có trong đề cho sẵn, có thể sử dụng một số từ đồng nghĩa thay thế.
 • Ex:

+ Đề đưa ra : ‘The graph below shows the proportion of  population age 65 and over between 1940 and 2040 in three countries’

 • Có thể viết lại thành: ‘The line chart compares the percentage of people aged 65 or more in three countries over a period of 100 years.’
 1. Đoạn mở đầu cho Writing Task 2:
 • Công thức cho đoạn giới thiệu cho task 2 là chủ đề của bài cho và câu trả lời của bạn.
 • Viết lại không nên để nguyên các từ có trong đề khi viết
 • Đoạn mở đầu nên viết 2 – 3câu không nên viết dài. Vì phần ‘main body’ đưa ra ý kiến là phần giám khảo chấm điểm cao trong phần task 2.
 • Không liệt kê các ý có trong phần ‘main body’ vào đoạn mở đầu của task 2.
 • Ex:

+ Đề đưa ra: ‘As computers are being used more and more in education, there will soon be no role for teacher in classroom. To what extend do you agree or disagree?’

 • Có thể viết lại thành: “It is certainly true that computers have become an essential tool for teachers and students in all areas of education. However, while computers are extremely useful, I do not agree with the idea they could soon replace teacher completely’.

 

LEAVE A REPLY